самоспознавање
самоспознавање

Волев напор и зошто не (секогаш) е правилно насочен?

Без ова, човекот постојано ќе биде растргнат помеѓу своите поларитети, како на клацкала на која на едната страна е целта, а на другата се отпорите.