Политика за приватност

Политика за приватност

Оваа политика на приватност се однесува само на Патот.мк (www.patot.mk) и поддомените во сопственост на Патот.мк. Ние не преземаме никаква одговорност за заштитата на Вашите лични податоци на страници на Интернет во сопственост на трети лица. Доколку преку врска (линк) на Патот.мк се поврзете со други страници на Интернет станувате подложни на политиката за приватност на тиe страници.

Доколку ги користите обрасците за контакт сите лични податоци кои ќе ги внесете во образецот за регистрација, ќе се се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и нема да се отстапуваат на трети страни без Ваша согласност, освен во случаи определени со важечките законски прописи.

Лични податоци кои ги оставате во обрасците за контакт се:

  • Име и презиме
  • Електронска адреса (E-mail)
  • Профил на Фејсбук (Facebook)

Податоците кои ги собираме се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со важечките законските прописи.

Патот.мк го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или користиме податоци од малолетни лица. Ги превземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на посетителите на страницата со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба.